Privacy en Disclaimer

Privacy
Het Museum van de Geschiedenis van de Gezondheidszorg respecteert en beschermt de persoonlijke levenssfeer van de leden en zal de persoonsgegevens van deze nooit aan derden overmaken of verkopen. De persoonsgegevens worden enkel gebruikt om zij die dat wensen op de hoogte te houden van de activiteiten van het museum. In overeenstemming met de Europese richtlijn GDPR kunnen personen waarvan de gegevens opgeslagen zijn inzage krijgen in hun persoonsgegevens die aan de vzw Museum van de Geschiedenis van de Gezondheidszorg werden bezorgd. Indien u inlichtingen wenst kan u een mail sturen naar info@museumgeneeskunde.be

Gebruik website
De website www.museumgeneeskunde.be is eigendom van de vzw.Museum van de Geschiedenis van de Gezondheidszorg.
Alle partijen die dit systeem van informatie (teksten, foto’s, logo’s, afbeeldingen en iconen) voorzien, wijzen hierbij elke aansprakelijkheid af voor het onjuiste of bedrieglijke gebruik van de op deze website verstrekte gegevens. Ze zijn geenszins aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van de informatie die via het systeem werd gevonden of uitgewisseld. Het opnemen van links naar één of meerdere andere websites, met inbegrip van links vervat in die websites wijst niet noodzakelijkerwijze op enig verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring. De vzw. Museum van de Geschiedenis van de Gezondheidszorg is niet aansprakelijk voor mogelijke foute informatie op de gelinkte websites. Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, ziet af van elke klacht, van welke aard ook, in verband met het gebruik van via het systeem beschikbaar gesteld materiaal of informatie, ongeacht of zodanige klachten gericht zijn tegen de  vzw  Museum van de Geschiedenis van de Gezondheidszorg of tegen om het even welke andere persoon die het systeem van materiaal of informatie heeft voorzien.De vzw.Museum van de Geschiedenis van de Gezondheidszorg of enige partij die via het systeem informatie verstrekt, kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade.
Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, stemt ermee in alle risico’s in verband met het gebruik van het systeem op zich te nemen en geen klacht in te dienen tegen de vzw. Museum van de Geschiedenis van de Gezondheidszorg of enige andere partij die het systeem van materiaal of informatie voorziet, met inbegrip van het risico dat een computer, software of gegevens beschadigd worden door een virus dat werd doorgegeven of geactiveerd via het systeem of de toegang tot het systeem.
Het is niet toegestaan om de informatie die zich op de website bevindt te wijzigen, te vervangen of aan te passen.
De website wordt gebruikt op eigen risico en is niet verantwoordelijk voor SPAM-e-mail. De vzw Museum van de Geschiedenis van de Gezondheidszorg waarborgt niet dat de website op alle locaties en te allen tijde beschikbaar is.

Intellectueel eigendom
Aan alle materialen op de website, zoals teksten, afbeeldingen, fotomaterialen, illustraties en andere grafische materialen, namen en logo’s zijn intellectuele eigendomsrechten verbonden. Met betrekking tot haar eigen intellectuele eigendomsrechten behoudt de vzw.Museum van de Geschiedenis van de Gezondheidszorg zich alle rechten hiervoor. Het is niet toegestaan om de hiervoor genoemde materialen te verveelvoudigen of voor commerciële doeleinden openbaar te maken, de vzw Museum van de Geschiedenis van de Gezondheidszorg hiervoor de schriftelijke toestemming verleent. Niets op de website leidt tot de toekenning van enig recht of licentie met betrekking tot de genoemde intellectuele eigendomsrechten.